فرآوری و تولید مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

فرایند پذیرش مقالات

نویسنده گرامی

ابتدا پس از ورود به سایت نشریه، از طریق گزینه ثبت نام (نویسنده) و وارد نمودن دقیق اطلاعات، حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. در صورت عدم وجود نقص در موارد تکمیل شده، فعال سازی پنل کاربری شما توسط مدیریت نشریه انجام می گیرد؛ لذا از این پس شما کلیه مقالات ثبت شده،  در حال بررسی، تایید شده، رد شده و نیز مقالات دارای قابلیت ویرایش را در پروفایل خود، مشاهده خواهید کرد.

ارسال مقاله: شما پس از باز نمودن صفحه شخصی خویش (پیشخوان نویسنده)، بر روی گزینه نام و نام خانوادگی خود (در بالا، سمت چپ) و سپس گزینه ارسال مقاله کلیک نمایید. آنگاه به دقت، تمامی مراحل تا تایید نهایی را تکمیل کنید. باید توجه داشت که نویسنده هر مقاله باید سه فایل Word، PDF و صفحه نخست مقاله را دقیقا در محل موردنظر آن بارگذاری نماید. پس از پایان مراحل ارسال مقاله، حتما از طریق گزینه نام و نام خانوادگی (در بالا، سمت چپ) وارد گزینه مقالات شده و از ثبت مقاله خود در ردیف مقالات، اطمینان حاصل فرمایید.  

داوری مقاله: خواهشمند است جهت انجام فرایند داوری مقالات، شکیبا بوده و روند کار را از طریق پروفایل خود پیگیری کنید.

تذکر مهم: به موارد مندرج در راهنمای نویسندگان توجه دقیق فرمایید و کلیه نظرات و پیشنهادات داوران محترم را در هنگام ویرایش مقاله خود اعمال نمایید. رعایت این موارد سبب تسریع در فرایند پذیرش مقالات می گردد.


کلمات کلیدی

پذیرش مقالات