فرآوری و تولید مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

جداسازی و خالص سازی جلبک کلرلا ولگاریس با استفاده از امواج الکتریکی

مقاله 1، دوره 7 (سال 1396)، شماره 1 (بهار) ، صفحه 16-1

نوع مقاله: ‌کامل پژوهشی

نویسندگان

حمیدرضا صمدلوئی؛ محدثه السادات حسینی نوروزی؛ علی گنجیان خناری

چکیده

شناسایی دریاها موجب تامین فرآورده ­های بسیاری برای انسان گردید که یکی از این فرآورده ­ها، جلبک­ ها هستند و برای زندگی روزانه بشر فواید بسیاری دارند. میکروجلبک کلرلا ولگاریس، یکی از گونه ­های مهم تجاری جلبک در دنیا محسوب می ­شود که در حال حاضر از نظر تولید ومصرف انسانی، مقام اول را در میان سایرمیکروجلبک ­ها دارا می­باشد. در بررسی حاضر پس از طی دوره رشد میکروجلبک (15 روز)، 6 تیمار رسوب جلبک حاصل از سوسپانسیون میکروجلبک کلرلا در بشرهای یک لیتری، تحت ولتاژها و آمپرهای متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفتند (در 3 تکرار). نتایج این تحقیق نشان داد که ولتاژ و آمپر حداقل، موجب شد تا زمان لخته ­سازی میکروجلبک کلرلا در هر دو الکترود افزایش یابد، به طوری که در الکترود آهن، 862 و آلومینیوم، 705 دقیقه بوده است. از سوی دیگر افزایش ولتاژ و آمپر سبب گردید تا سرعت لخته­ سازی بیشتر و زمان آن کمتر شود. در واقع، میان زمان رسوب ­دهی و لخته ­شدن سلول­های میکروجلبک کلرلا با افزایش آمپر و ولتاژ، رابطه مستقیم وجود داشته است. نتایج تحقیق نشان داد که در تمام تیمارها حدود 90 درصد توده زیستی در لایه بالایی سطح آب قرارگرفته و نزدیک به 10 درصد این توده نیز در پایین ظرف، رسوب نموده ­است.

کلمات کلیدی

کلرلا ولگاریس، لخته سازی، میکروجلبک، امواج الکتریکی

آمار

تعداد مشاهده مقاله: 15
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1