فرآوری و تولید مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

خشک‌ کردن لایه‌ نازک آلو توسط هوای گرم و ماکروویو: اثر فراسنجه‌های آزمایش بر سینتیک خشک‌کردن

مقاله 3، دوره 7 (سال 1396)، شماره 3 (پاییز) ، صفحه 36-23

نوع مقاله: ‌کامل پژوهشی

نویسندگان

شهرام نقی زاده رئیسی؛ آزاده قربانی حسن سرایی؛ دنیامقصودلو

چکیده

خشک‌کردن یکی ازروش‌های نگهداري می‌باشد که در آن، حذف رطوبت از طریق انتقال همزمان حرارت و جرم صورت می‌گیرد. بهره‌وری کم انرژي و مدت‌ زمان طولانی خشک‌ کردن با هواي داغ، مطالعه در مورد استفاده از تکنیک‌های نوین خشک‌کردن نظیر ماکروویو را ضروری ساخته است. در این تحقیق، نمونه‌های آلو توسط مایکروویو و نیز با روش هوای داغ در دمای ٧٠ درجه سانتی‌گراد با توان ١٨٠ وات، در 2 تکرار خشک گردیدند. سپس جهت بررسی میزان رطوبت از دست‌ رفته در حین فرآیند، وزن نمونه­ ها در فاصله‌های زمانی 5 و 2 دقیقه به ترتیب برای تیمار‌های خشک‌ شده به روش هوای داغ و ماکروویو ثبت شد. آنگاه سینتیک خشک‌کردن با ١٢ مدل تجربی و بر اساس چهار شاخص آماری شامل ضریب تبیین (R2)، مجموع مربعات خطا (SSE)، مربع کای (2χ) و ریشه متوسط خطای داده‌ها (RMSE) با یکدیگر مقایسه گردیدند. طبق نتایج حاصله، بهترین مدل جهت برازش داده‌های خشک‌کردن با هواي داغ، مدل میدلی بوده است.مدل مذکور، براي داده‌های مربوط به خشک‌ کردن توسط ماکروویو نیز برازش مناسبی را نشان داد. در واقع، این مدل‌ داراي بالاترین ضریب تبیین و کمترین مجذور میانگین مربعات خطا،کاي مربع و مجموع مربعات خطا، نسبت به سایر مدل‌ها بود.

کلمات کلیدی

خشک‌کردن با هوای داغ، خشک‌کردن با ماکروویو، آلو، سینتیک.

آمار

تعداد مشاهده مقاله: 660
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 19