فرآوری و تولید مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

اصول اخلاقی انتشار مقاله

  • مسئولیت هر مقاله از نظر علمی بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن خواهد بود.
  • مقالات ارسالی نباید در هیچ نشریه ای (داخلی یا خارجی) چاپ گردند  و یا همزمان برای نشریه دیگری فرستاده شوند.
  • مقالات توسط هیات تحریریه و با همکاری داوران ارزیابی گردیده و در صورت پذیرفته شدن، طبق ضوابط خاص نشریه به نوبت، چاپ خواهند گردید.
  • نشریه در رد یا قبول و اصلاح مقالات آزاد است.
  • نویسنده اصلی مقاله باید نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و نیز عدم ذکر اسامی غیر از نویسندگان مقاله، اطمینان حاصل نماید.
  • پیش از ارسال مقاله، کلیه نویسندگان، مقاله موردنظر را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند

کلمات کلیدی

اصول اخلاقی