فرآوری و تولید مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
Related image علی معتمدزادگان

دانشیار


دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
وب سایت: www.iauamol.ac.ir
پست الکترونیکی: amotgan@yahoo.com
تلفن: +98(11)32279250
 
 
سردبیر
یحیی مقصودلو

استاد


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی
وب سایت: www.gau.ac.ir
پست الکترونیکی: y.maghsoudlou@ gau.ac.ir
تلفن: +98(17)32426082
 
 
اعضای هیات تحریریه
دکتر امیرحسین الهامی راد امیرحسین الهامی راد

دانشیار


دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
پست الکترونیکی: ahelhamirad[at]yahoo.com
تلفن: (+98) 51-44660889
 
 
Image result for ‫دکتر سید مهدی جعفری صنایع غذایی‬‎ سید مهدی جعفری

دانشیار


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رشته تخصصی: مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
پست الکترونیکی: smjafarti@gau.ac.ir
تلفن: +98(17)32426432
 
 
Image result for ‫دکتر زینب رفتنی امیری‬‎

زینب رفتنی امیری

دانشیار


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
پست الکترونیکی: z.raftani@sanru.ac.ir 
تلفن: (+98)5133687566
 
 
مازیار شریف زاده

دانشیار


دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- صنایع غذایی
پست الکترونیکی: sharifzadehm.iauamol.ac.ir

 تلفن:  1143217339(98+)

 
 
آرش کوچکی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
پست الکترونیکی: koocheki@um.ac.ir
تلفن: 5138805768(98+)
 
 
Image result for ‫مرضیه موسوی نسب‬‎ مرضیه موسوی نسب

استاد

دانشگاه شیراز

رشته تخصصی: بیوتکنولوژی و تکنولوژی شیلات
پست الکترونیکی: mousavi@shirazu.ac.ir
تلفن: +98(17)36138084
 
 
Related image علی معتمدزادگان

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
وب سایت: www.iauamol.ac.ir

پست الکترونیکی: amotgan@yahoo.com

تلفن: +98(11)32279250

 
 
یحیی مقصودلو
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی
پست الکترونیکی: y.maghsoudlou@gau.ac.ir
تلفن: +98(17)32426082
 
 
مدیر داخلی
    سید احمد شهیدی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

رشته تخصصی: مهندسی مواد غذایی
پست الکترونیکی: sashahidy@yahoo.com
تلفن: +98(11)43217009
 
 
مدیر اجرایی
  لاله گلچوبی
 
رشته تخصصی: شیمی مواد غذایی
پست الکترونیکی: golchobilaleh@gmail.com
تلفن: 1143217339(98+)
 

 


کلمات کلیدی

هیات تحریریه