فرآوری و تولید مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

اثر پوشش خوراکی پروتئین آب پنیر بر کیفیت فیله میگو نگهداری شده در شرایط سرد

مقاله 4، دوره 7 (سال 1396)، شماره 3 (پاییز) ، صفحه 45-37

نوع مقاله: ‌کامل پژوهشی

نویسندگان

مریم فرشیدی؛ علی احسانی؛ بهزاد ابراهیمی؛ مائده بهار بنفشه؛ غزاله نظری

چکیده

در این مطالعه اثرات پوشش پروتئین آب پنیر (WP) بر روی مدت زمان ماندگاری فیله میگو طی 12 روز نگهداری در یخچال (1±4 درجهسانتیگراد) مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی مدت زمان ماندگاری با توجه به ویژگی­های شیمیایی TVBN، TBA وpH  بر اساس مقیاس­ های مختلف انجام پذیرفت. طبق نتایج به دست آمده، پوشش پروتئین آب پنیر موجب تشکیل TVB-N و pH کمتری نسبت به نمونه کنترل گردید اما اثرات قابل توجهی بر نتایج آزمون TBAنداشته است. در واقع، نتایج نشان داد که پوشش پروتئین آب پنیر به تنهایی نمی­ تواند باعث افزایش ماندگاری فیله­ های میگو طی نگهداری در یخچال شود.

کلمات کلیدی

میگو، پروتئین آب پنیر، پوشش، افزایش ماندگاری، آنالیز شیمیایی

آمار

تعداد مشاهده مقاله: 599
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 13