فرآوری و تولید مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
Related image علی معتمدزادگان

دانشیار


دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
وب سایت: www.iauamol.ac.ir
پست الکترونیکی: amotgan@yahoo.com
تلفن: +98(11)32279250
 
 
سردبیر
یحیی مقصودلو

استاد


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی
وب سایت: www.gau.ac.ir
پست الکترونیکی: y.maghsoudlou@ gau.ac.ir
تلفن: +98(17)32426082
 
 
اعضای هیات تحریریه
دکتر امیرحسین الهامی راد امیرحسین الهامی راد

دانشیار


دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
پست الکترونیکی: ahelhamirad[at]yahoo.com
تلفن: (+98) 51-44660889
 
 
Image result for ‫دکتر سید مهدی جعفری صنایع غذایی‬‎ سید مهدی جعفری

دانشیار


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رشته تخصصی: مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
پست الکترونیکی: smjafarti@gau.ac.ir
تلفن: +98(17)32426432
 
 
Image result for ‫دکتر زینب رفتنی امیری‬‎

زینب رفتنی امیری

دانشیار


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
پست الکترونیکی: z.raftani@sanru.ac.ir 
تلفن: (+98)5133687566