فرآوری و تولید مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

اهداف و چشم انداز

  • مجله «فرآوری و تولید مواد غذایی» قصد انتشار و انتقال سریع یافته ها و دستاوردهای پژوهشی محققان در عرصه فرآوری و تولید مواد غذایی را به پژوهشگران، دانشگاهیان، کارشناسان و صاحبان صنایع غذایی و نیز برنامه ریزان و دست اندرکاران نظام تصمیم سازی مرتبط با علوم وصنایع غذایی کشور دارد؛ لذا در این راستا، رسیدن به اهداف ذیل را نیز به طور جدی مدنظر قرار داده است.
  • کمک به رشد و آگاهی در زمینه های علمی رشته علوم و صنایع غذایی 
  • کمک به انتشار مقالات مرتبط با حوزه علمی نشریه از سراسر کشور 
  • کمک به شناساندن اندیشمندان سراسر کشور و درج مقالات آنان 
  • قابل دسترس نمودن جدیدترین یافته های علمی صنایع غذایی در قالب مقالات برای تمامی محققان این حوزه 

 


کلمات کلیدی

اهداف نشریه