فرآوری و تولید مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

تعیین میزان آلودگی فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) در سه نوع ماهی دریای خزر (منطقه بندر ترکمن)

مقاله 4، دوره 6- (سال 1395)، شماره 4 ، صفحه 44-35

نوع مقاله: ‌کامل پژوهشی

نویسندگان

الهه برزو؛ اسماعیل زکی­ پور؛ محمدعلی سحری

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین غلظت فلزات سنگین (کادمیوم، نیکل و سرب) در 3 نوع ماهی دریای خزر شامل کپور (Cyprinus carpio)، سفید (Rutilus frisii kutum) و کفال (Liza aurata) استان گلستان با وزن های مختلف انجام شد. اندازه ­گیری غلظت فلزات سنگین با استفاده از دستگاه جذب اتمی صورت گرفت. نمونه ­برداری به طور تصادفی در منطقه چاپاقلی (روستایی در گلستان) و با 3 بار تکرار برای هر نمونه انجام شد. میانگین و دامنه غلظت فلزات نیز برحسب نمونه خشک برای کادمیوم، نیکل و سرب محاسبه گردید. جهت تعیین میزان آلودگی در ماهی­ ها، مقادیر به دست آمده با مقادیر مجاز فلزات در ماهی­ ها مقایسه و درجه آلودگی مشخص شد. نتایج نشان داد در ماهیان کفال، کپور و سفید به ترتیب، میزان فلزات سنگین سرب: 2070/2، 3711/2، 2499/2، نیکل: 4228/1، 6128/1 و 7962/1 و کادمیوم: 2103/0، 6083/0و 4594/0 (ppm) بوده است. این مقادیر در مقایسه با استاندارد ایران و جهان، برای دو فلز سرب و نیکل بسیار بیشتر و برای فلز کادمیوم تا حدودی در محدوده استاندارد می­ باشد.

کلمات کلیدی

آلودگی، کپور، کفال، سفید، فلزات سنگین

آمار

تعداد مشاهده مقاله: 736
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 29