فرآوری و تولید مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

مدیر مسئول

- علی معتمدزادگان

سردبیر

- یحیی مقصودلو

مدیر داخلی

- سید احمد شهیدی


شاپا

2251-8134