فرآوری و تولید مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

ساخت غشای الترافیلتراسیونPES/PVP برای جداسازی امولسیون پایدارآب و روغن

مقاله 1، دوره 7 (سال 1396)، شماره 3 (پاییز) ، صفحه 13-1

نوع مقاله: ‌کامل پژوهشی

نویسندگان

مائده اصغریان؛ فرزین ذکایی آشتیان؛ امیر فولادی

چکیده

در این پژوهش، غشای پلیمری پلی­­ اترسولفون(PES) با روش رسوب­ غوطه­ وری ساخته شد و جداسازی امولسیون آب و روغن توسط این غشای صفحه ­ای الترافیلتراسیون مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای هر نمونه آزمون SEM انجام پذیرفت. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر غلظت پلیمر اصلی(PES)، حلال­ها(DMAcو DMF) و افزودنی (PVP) بر مورفولوژی سطح، زاویه تماس سطح اندازه­ گیری و کشش سطحی، محتوای آب تعادلی و تخلخل بوده است. عملکرد غشا با اندازه ­گیری شار عبوری برای آب خالص و نیز خوراک آب و روغن، بررسیشده و محصول جدا شده،از طریق اندازه­­ گیری مقادیرCOD و درصد پس ­زنی آنالیز گردید.طبق نتایج حاصله، باافزایش غلظت پلیمر اصلی(PES)، خواص آب­دوستی از قبیل شعاع حفرات روی سطح، تخلخل و شار آب خالص کاهش یافت، در حالی­که افزودنPVP اثر عکس داشته است.همچنین افزایش شار با حلال DMAc در حضور PVP نسبت به DMF چشمگیرتر بوده اما بدون افزودنیPVP،DMF عملکرد بهتری را به نمایش گذاشته است.

کلمات کلیدی

جداسازی آب و روغن، الترافیلتراسیون، غشای پلی اترسولفون، افزودنی، رسوب غوطه وری

آمار

تعداد مشاهده مقاله: 539
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 16