فرآوری و تولید مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

مدل سازی تاثیر تیمار فراصوت در پایدارسازی شیرکاکائو با استفاده از سیستم های استنتاج عصبی - فازی تطبیقی (ANFIS)

مقاله 2، دوره 7 (سال 1396)، شماره 1 (بهار) ، صفحه 31-17

نوع مقاله: ‌کامل پژوهشی

نویسندگان

محبوبه استادزاده؛ سلیمان عباسی؛ محبت محبی

چکیده

اصولا پايدارسازي فيزيکي شيرکاکائو و فراورده ­های مشابه، يکي از چالش‌هاي موجود در صنايع شير می­ باشد که تاکنون از روش­ ها و ترکیبات مختلفی برای رفع این مشکل استفاده گردید. در دهه‌هاي اخير فناوری فراصوت به عنوان يک ابزار موثر در همگن­ سازی و کاهش اندازه ذرات، مورد توجه پژوهشگران و صاحبان صنایع قرار گرفته است. از این رو هدف پژوهش حاضر، ارائه يك مدل پيش‌بيني بر مبناي سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی (ANFIS) بوده تا بتوان بر اساس آن، تاثير تيمار فراصوت را بر پايدارسازي شيرکاکائو پيش‌بيني نمود. بدین منظور، شدت امواج فراصوت (20، 60 و 100 درصد)، زمان (2، 6 و 10 دقيقه) و دما (25، 45 و 65 درجه سانتی­گراد) به عنوان پارامترهاي ورودي مدل و فاز شيري و اندازه ذرات کاکائو به عنوان خروجی ­های مدل در نظر گرفته شدند. براي اعتبارسنجي مدل نیز از مربع مجذور ميانگين خطا (RMSE) و ضریب تعیین (R2) استفاده گردید. در نهایت بر اساس یافته­ های این بررسی، سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی، روشی سريع و دقیق با توانايي تقريب تابع قوي جهت پيش ­بيني تاثير تيمار فراصوت بر ميزان فاز شيري و اندازه ذرات کاکائو تشخیص داده شد.

کلمات کلیدی

سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی (ANFIS)، شیرکاکائو، فراصوت، مدل سازی

آمار

تعداد مشاهده مقاله: 7
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1