فرآوری و تولید مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

تماس با ما

آدرس: مازندران، آمل، جاده قدیم بابل، فرعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی، دانشکده صنایع غذایی، دفتر مجله «فرآوری و تولید مواد غذایی».

صندوق پستی: 678

تلفن و نمابر: 1143217339 (98+)

پست های الکترونیکی مجله:
fppjournal@iauamol.ac.ir
fppjournal@gmail.com

پست الکترونیکی پشتیبان:

golchobilaleh@gmail.com


کلمات کلیدی

آدرس نشریه