فرآوری و تولید مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

استخراج آبی ترکیبات فنلی چای سبز و سیاه به کمک فراصوت

مقاله 2، دوره 6- (سال 1395)، شماره 4 ، صفحه 26-16

نوع مقاله: ‌کامل پژوهشی

نویسندگان

فرشته چکین؛ نسترن کریمی روزبهانی

چکیده

تركيبات فنلي، در گياهان مختلف يافت مي­شوند اما بيش از همه در چاي سبز حضور دارند. كاتچين‌هاي چاي به عنوان گروهي از آنتي­ اكسيدان هاي قوي طبيعي، داراي اثرات مفيدي و درمانی در بدن مي باشند. از این رو استخراج و خالص­ سازي آن‌ها اهميت بسيار دارد. امروزه استفاده از امواج فراصوت، با توجه به اثرات موثر آن در نگهداري و فرايند مواد غذايي رو به گسترش مي‌باشد. اين مطالعه براي شناسايي و استخراج تركيبات فنلي موجود در چاي سياه و سبز با استفاده از فراصوت طراحي گردید. بدین صورت که تركيبات فنلي موجود در چاي توسط دستگاه فراصوت و بن ماری (برای دم­ آوری) در زمان‌ها و دماهاي مختلف استخراج شد و مقدار آنها توسط دستگاه اسپكتروسكوپي UV-VIS تعيين گردید. در اين بررسي امواج فراصوت به طور مستقيم در تركيب‌ مختلف زماني (5، 10، 20، 30 و 40 دقيقه) و دمایي (25، 30، 40 و 50 درجه سانتيگراد) و بن­ ماری نیز در شرایط متفاوت زمانی (5، 10، 20 و 30 دقيقه) و دمایی (50، 60، 70 و 80 درجه سانتيگراد) مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس آزمايشات انجام گرفته مقدار استخراج تركيبات فنلي در چاي سبز بيشتر از چاي سياه بوده و افزايش دما و زمان باعث افزايش ميزان استخراج گردید. با توجه به نتایج، شرايط بهينه استخراج در چاي سبز در دماي ℃50 و زمان 30 دقيقه، دماي بن­ ماري ℃50 و زمان 5 دقيقه بوده اما چاي سیاه در دماي ℃40 و زمان 30 دقيقه اولتراسوند، دماي ℃50 و زمان 10 دقيقه بن­ ماري بيشترين استخراج را داشته است.

کلمات کلیدی

فراصوت، استخراج، تركيبات فنلي، چاي

آمار

تعداد مشاهده مقاله: 25
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3